O Fundacji Jastrząb

Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego "Jastrząb" została powołana 5 kwietnia 1994 roku w Krakowie. Jest ona wpisana do rejestru Fundacji nr 4227 z dnia 30. 05. 1994 r przez Sąd Rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy, XI Wydział Rejestrowy Gospodarczy

Cele Fundacji

Materialne i organizacyjne wspieranie opracowań i wdrożeń w zakresie:

 • technologii zbierania, segregowania, kompostowania i utylizacji odpadów, produkcji biogazu oraz oczyszczania wód i ścieków
 • urządzeń grzewczych i bezpiecznych dla środowiska naturalnego źródeł energii
 • technologii produkcji opakowań bezpiecznych dla środowiska
 • restytucji i reintrodukcji ptaków drapieżnych i szlachetnych gatunków ryb.

Formy działania Fundacji

 • prowadzenie kampanii na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń komunikacyjnych,
 • promowanie i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii,
 • Ważną dziedziną działalności naszej fundacji jest organizacja szkoleń, dotyczące problematyki ochrony środowiska naturalnego, adresowane do przedstawicieli firm różnych branż ,samorządu terytorialnego oraz młodzieży szkolnej.
 • Szkolenia nasze organizujemy we współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi oraz urzędami administracji centralnej w tym: Politechnika Krakowska, Ministerstwo Środowiska,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Instytut Ekonomii Rolnictwa, Banku Ochrony Środowiska.

Tematy organizowanych przez nas szkoleń

 • Finansowanie Inwestycji Ekologicznych
 • Uregulowania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w świetle ustawy prawo wodne
 • Kompleksowe zarządzanie przez jakość (ISO 9000, ISO 14 000, ISO 18 000)
 • Ochrona środowiska w świetle ustawy o ochronie i kształtowanie środowiska oraz gospodarka odpadami w świetle ustawy o odpadach
 • Technologia spalania paliw energetycznych pod kątem zmniejszania emisji zanieczyszczeń do powietrza
 • Gospodarka odpadami w świetle zmian obowiązujących przepisów
 • Gospodarka wodno-ściekowa w świetle ustawy prawo wodne oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków
 • Pozyskiwanie środków na inwestycje proekologiczne
 • Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w świetle obowiązujących przepisów
 • Szkolenie dla operatorów oczyszczalni ścieków
 • Termiczne metody unieszkodliwiania i wykorzystania odpadów oraz eksploatacja składowiska odpadów
 • Ocena zagrożeń na stanowisku pracy oraz metody likwidacji tych zagrożeń
 • Pozyskiwanie środków na inwestycje ekologiczne oraz odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, energia wody i wiatru)

Aktualna lista szkoleń