2024-09-16 Wybrane przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, uwzględniające aktualny stan prawny

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: Wybrane przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, uwzględniające aktualny stan prawny, które odbędzie się w dniu 2024-09-16 online/stacjonarnie (Kraków ul. Jagiellońska 6, sala numer 6) w godz. 10.00 - 15.00 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 11 września 2024 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Program szkolenia:

 • Przepisy ogólne, zakres stosowania ustawy;

• Podział hydrograficzny, plany gospodarowania wodami, jednolite części wód;

• Obowiązki wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, w zakresie swojej właściwości, dotyczące sporządzania sprawozdań z realizacji planów gospodarowania wodami oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym; 

• Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, zadania wójta, burmistrza, prezydenta miasta;

• Czym jest system informacyjny gospodarowania wodami;

• Kto prowadzi kontrolę gospodarowania wodami;

• Zadania służb państwowych;

• Podstawowe definicje Prawa wodnego;

• Urządzenia wodne a urządzenia melioracji wodnych, własność urządzeń, obowiązek utrzymywania urządzeń, zadania spółek wodnych; 

• Inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych, legalizacja urządzeń wodnych; 

• Wody w rozumieniu Prawa wodnego, podział wód, prawa właścicielskie, czym jest linia brzegu; 

• Korzystanie z wód, powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne;

• Opłaty ponoszone przez gminy za usługi wodne;

• Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania robót lub obiektów trwale związanych z gruntem oraz ustalenie opłaty na to zmniejszenie;

• Czym jest zmiana stanu wody na gruncie, zadania wójta, burmistrza, prezydenta miasta wynikające z przepisu art. 234 Prawa wodnego:

• Zadania gmin związane z wprowadzeniem powszechnego korzystania z wód na wodach innych niż wody publiczne;

• Zadania gmin związane z tworzeniem kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;

• Co obejmuje zgłoszenie wodnoprawne na wykonanie kąpieliska, czym jest wydobywanie materiałów z wód, (wymiana gruntu) oraz wycinanie roślin z wód;

• Ochrona wód, cele środowiskowe;

• Wyznaczanie aglomeracji, realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;

• Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej, Program działań w zakresie praktyki rolnicze, zadania okręgowej stacji chemiczno-rolniczej; 

• Strefy ochronne ujęć wody oraz obszary ochronne zbiorników wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

• Ochrona przed powodzią, kształtowanie zagospodarowania przestrzennego, szczególne warunki dotyczące obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, wałów przeciwpowodziowych oraz terenów przyległych do wałów; 

• Uzgodnienia z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW Wody Polskie, opracowań planistycznych oraz decyzji wydawanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; 

• Uzgodnienia z dyrektorem zarządu zlewni PGW Wody Polskie, opracowań planistycznych w zakresie urządzeń melioracji wodnych, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 53 ust. 4 pkt 6 u.p.z.p. oraz art. 240 ust. 4 pkt 17 Prawa wodnego); 

• Przeciwdziałanie skutkom suszy, specustawa suszowa;

• Podstawowe problemy dotyczące pozwoleń wodnoprawnych, obowiązki jakie można nałożyć w pozwoleniu wodnoprawnym, możliwość zmiany pozwolenia wodnoprawnego, warunki do cofnięcie pozwolenia, a także do stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia, orzekanie o obowiązku likwidacji urządzenia wodnego bądź o niezbędności jego pozostawienia;

• Odpowiedzialność za szkody, o których mowa w ustawie.

• Dyskusja i pytania.

Szkolenie będzie przeprowadzone stacjonarnie i jest też możliwość wzięcia w nim udziału online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie.

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul. Jagiellońska 6 , I p . Przy czym jeżeli nie zbierze się grupa min. 8 osób na formę stacjonarną to szkolenie zostanie zrealizowane tylko w formie online dla wszystkich.

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

Wykładowca:

Główny Specjalista w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, uprzednio w Ministerstwie Środowiska. Specjalista w dziedzinie Prawa wodnego, współautor kolejnych ustaw, szczególnie w zakresie budownictwa wodnego, ochrony przed powodzią, spraw własnościowych w dziedzinie gospodarki wodnej, instrukcji gospodarowania wodą oraz odpowiedzialności za szkody.  Autor szeregu artykułów naświetlających zagadnienia Prawa wodnego w fachowych czasopismach, w tym w Gospodarce Wodnej. Wykładowca Prawa wodnego na szkoleniach dla organów, służb gospodarki wodnej i projektantów. Prowadząca zajęcia z zakresu Prawa wodnego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.