2024-09-11 Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym” z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów, min.: ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

które odbędzie się w dniu 2024-09-11 w godz. 9.00 - 16.00 online i jeśli zbierze się grupa szkoleniowa to stacjonarnie w Krakowie na ul. Jagiellońskiej 6.

 Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 6 września 2024 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83. 

 Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. 

18 sierpnia 2023 r. projekt ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. został skierowany do podpisu Prezydenta RP.

Projekt przewiduje m.in. zmiany takie jak:

- wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowani analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na początkowym etapie postępowania

- stworzenie katalogu „inwestycji strategicznych”- doprecyzowanie kwestii wariantowania przedsięwzięcia - wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących liczby i sposobu przedstawiania rozwiązań alternatywnych - nowy dział Va ustawy ooś wdrażający art. 2 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (w określonych sytuacjach brak konieczności  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ooś przeprowadzana przez GDOŚ na etapie decyzji inwestycyjnej).

 Szkolenie pt. „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym” pozwoli uczestnikom zapoznać się z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000) z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów, m. in.  nowelizacji ustawy ooś, rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, rozporządzenia Rady Ministrów z 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i innych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną również aspekty praktyczne związane z ww. procedurami, zagadnienia związane z klimatem oraz bioróżnorodnością w ocenach oddziaływania na środowisko oraz zasady oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000. W trakcie szkolenia uwypuklone zostaną kwestie problemowe, min. Związane z wariantowaniem przedsięwzięć czy udziałem społeczeństwa w postępowaniu. Zagadnienia prezentowane na szkoleniu uwzględniają nie tylko najnowsze zmiany  przepisów ooś, ale również orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie ooś, zasady dobrej praktyki w ooś oraz interpretacje i wytyczne (min. Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 5 sierpnia 2021 r. w sprawie konieczności uwzględniania szczegółowych celów ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 w trakcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).

Szkolenie dedykowane jest urzędnikom wydającym decyzje środowiskowe lub uczestniczącym w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000, wykonawcom raportów, inwestorom, pracownikom instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, studentom i wszystkim innym zainteresowanym tą tematyką.

Program szkolenia:

1. WPROWADZENIE, SYSTEM OOŚ W UE  i W POLSCE – PODSTAWY PRAWNE, 

2. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

• PODZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ, PRZEDSIĘWZIĘCIA PODLEGAJĄCE OOŚ

• POSTĘPOWANIA, W RAMACH KTÓRYCH PRZEPROWADZA SIĘ OOŚ

• ORGANY PRZEPROWADZAJĄCE OOŚ

• SCREENING

• ZAKRES RAPORTU, SCOPING

• DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

• OPINIOWANIE PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY 

• UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

• ZAKRES DECYZJI Z OOŚ I BEZ OOŚ

3. NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE OOŚ 

4. KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ W OOŚ – ZARYS

5. PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

6. OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA OBSZARY NATURA 2000

• EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000

• PROCEDURA OCENY NA OBSZAR NATURA 2000.

 Szkolenie będzie przeprowadzone w formie online i stacjonarnie (przy zebraniu się grupy min 10 osób). 

Szkolenie stacjonarne: sala szkoleniowa w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, I p 

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

Wykładowca:

Dr Joanna Sztyber – radca generalnego dyrektora w Wydziale ds. Orzecznictwa Administracyjnego Departamentu Ocen Oddziaływania Na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi ooś dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 300 godzin szkoleń z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko).