2022-10-10 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne według stanu prawnego na dzień 9 sierpnia 2022 r. w powiązaniu z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  według stanu prawnego na dzień 9 sierpnia 2022 r. w powiązaniu z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.", które odbędzie się w dniu 2022-10-10 w formie hybrydowej: online oraz stacjonarnie (Kraków ul. Jagiellońska 6 , Ip) w godz. 10.00 - 15.00 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 4 października 2022 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu Prawa wodnego, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian przepisów, według stanu prawnego na dzień 9 sierpnia 2022 r. w powiązaniu z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością czynnego udziału poprzez zadawanie pytań. Możliwe jest również nadesłanie pytań na adres fundacja@jastrząb.org.pl najpóźniej na trzy dni przed szkoleniem. 

 Szkolenie adresowane jest do pracowników starostw, urzędów miast/gmin, PGW WP oraz do osób sporządzających dokumentację wymaganą do uzyskania zgody wodnoprawnej.   

Program szkolenia:

1. Podstawowe zasady Prawa wodnego: 

• zakres działania przepisów ustawy;

• organy właściwe w gospodarowaniu wodami; 

• zasoby wodne: podział wód, ustalenie charakteru wód.

2. Podstawowe zasady korzystania z wód.

• powszechne korzystanie z wód;

• zwykłe korzystanie z wód;

• zakaz zmiany kierunku spływu wód oraz odprowadzania ścieków lub wody na grunty sąsiednie (art. 234 ustawy);

• szczególne korzystanie z wód, w tym na potrzeby działalności gospodarczej;

• usługi wodne: pobór wód;  magazynowanie lub retencjonowanie wód; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych; trwałe odwadnianie. 

3. Wody wykorzystywane do kąpieli: tworzenie kąpielisk i miejsc okazjonalnie przeznaczonych do kąpieli.

4. Ochrona wód:

• cele środowiskowe ochrony wód;

• klasyfikacja ścieków;

• zakazy, w tym na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, odstępstwa od zakazów, możliwość przeniesienia decyzji zwalniających na inny zakład.

5. Krajowy program oczyszczania ścieków – realizacja Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. 

6. Ochrona ujęć wód: strefy ochronne, analiza ryzyka, ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów w strefach ochronnych i obszarach ochronnych.

7. Budownictwo wodne: 

• urządzenia wodne i czynności do których przepisy o urządzeniach wodnych stosuje się odpowiednio; 

• rowy jako: urządzenia budowlane; urządzenia wodne; urządzenia melioracji wodnych;

• partycypacja w kosztach utrzymywania urządzeń wodnych;

• legalizacja lub likwidacja urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego, przypadki, w których legalizacja nie jest wymagana.

8. Rodzaje zgód wodnoprawnych: pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, przyrzeczenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne, organy właściwe do wydawania zgód wodnoprawnych.

9. Podstawowe zagadnienia związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych:

• pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego;

• dokumenty wymagane do uzyskana pozwolenia wodnoprawnego;

• strony w postępowaniu wodnoprawnym;

• podstawowe warunki ustalane w pozwoleniu wodnoprawnym;

• możliwość zmiany pozwolenia wodnoprawnego z urzędu;

• przejęcia praw i obowiązków w drodze następstwa prawnego;

• możliwość przeniesienia praw i obowiązków na rzecz innego podmiotu;

• wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego;

• warunki ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia, 

• nakładanie obowiązków po cofnięciu lub wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego.

10. Podstawowe zagadnienia związane z udzielaniem przyrzeczeń wodnoprawnych.

11. Podstawowe zagadnienia związane z przyjmowaniem zgłoszeń wodnoprawnych:

• co może być realizowane na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego; 

• łączne rozpatrywanie zgłoszenia wodnoprawnego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

• dokumenty niezbędne do zgłoszenia wodnoprawnego;

• zgłaszanie sprzeciwu przez organ;

• możliwość wydania z urzędu decyzji nakładającej obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidacji wykonanych urządzeń lub robót. 

12. Kiedy jest wymagana ocena wodnoprawna.

 13. Pytania i odpowiedzi.

 Szkolenie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej czyli jednocześnie stacjonarnie i online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie.

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul. Jagiellońska 6, I p z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeśli jednak nie zbierze się grupa min. 10 osób na szkolenie stacjonarne to szkolenie zostanie przeprowadzone tylko online.

 Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

  Wykładowca:

Główny Specjalista w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, uprzednio w Ministerstwie Środowiska. Specjalista w dziedzinie Prawa wodnego, współautor kolejnych ustaw, szczególnie w zakresie budownictwa wodnego, ochrony przed powodzią, spraw własnościowych w dziedzinie gospodarki wodnej, instrukcji gospodarowania wodą oraz odpowiedzialności za szkody.  Autor szeregu artykułów naświetlających zagadnienia Prawa wodnego w fachowych czasopismach, w tym w Gospodarce Wodnej. Wykładowca Prawa wodnego na szkoleniach dla organów, służb gospodarki wodnej i projektantów. Prowadząca zajęcia z zakresu Prawa wodnego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej