2022-10-18 Substancje i mieszaniny chemiczne: karty charakterystyki, klasyfikacja i oznakowanie, przepisy ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie pt. "Substancje i mieszaniny chemiczne: karty charakterystyki, klasyfikacja i oznakowanie, przepisy ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.", które odbędzie się 18 października 2022 r w godz.9.00- 14.00 online w formie webinarium

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 13 października 2022. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę oraz zarządzanie chemikaliami (substancjami i mieszaninami chemicznymi). Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje o podstawowych obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców przez przepisy ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH oraz rozporządzenia CLP oraz w ustawie Kodeks Pracy. Wskazane zostaną organy nadzoru odpowiedzialne za nadzór nad przepisami dotyczącymi chemikaliów w Polsce oraz kary za nieprzestrzeganie tych przepisów.

 Program szkolenia:

1. Przepisy ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:

- obowiązek prowadzenia spisu substancji stwarzających zagrożenie, mieszanin stwarzających zagrożenie,

- organy nadzoru odpowiedzialne za nadzór nad chemikaliami w Polsce i ich kompetencje,

- sankcje/kary za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia REACH i rozporządzenia CLP,

2. Kodeks pracy a substancje/mieszaniny chemiczne

- obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy w zakresie stosowania w zakładzie pracy substancji 

i mieszanin chemicznych (spis substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, substancje/mieszaniny o działaniu rakotwórczym i mutagennym w środowisku pracy).

3. Podstawowe informacje o rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 (CLP) oraz obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów tego rozporządzenia:

- kto jest odpowiedzialny za klasyfikację substancji/mieszanin chemicznych,

- przykład klasyfikacji substancji/mieszaniny chemicznej,

- wpływ klasyfikacji na obowiązki wprowadzających substancje chemiczne oraz mieszaniny chemiczne do obrotu oraz stosujących (dalszych użytkowników) substancje mieszaniny chemiczne,

- kto jest odpowiedzialny za oznakowanie i opakowanie substancji/mieszanin chemicznych,

- załącznik VI do rozporządzenia CLP – substancje posiadające zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie,

- wykaz klasyfikacji i oznakowania,

- oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - jakie informacje znajdują się na etykietach substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie,

- na co zwrócić uwagę oceniając etykietę substancji/mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie,

- przykłady etykiet substancji/mieszanin chemicznych zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie,

- Załącznik VIII do rozporządzenia CLP: cel i zastosowanie, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie – generowanie kodów UFI, okresy przejściowe, wyłączenia.

4. Przepisy dotyczące oznakowania w miejscu pracy pojemników i zbiorników służących do pracy z takimi substancjami/mieszaninami oraz do ich przechowywania.

5. Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH. 

6. Karta charakterystyki – zmiana załącznika II rozporządzenie REACH – rozporządzenie 2020/878: okresy przejściowe, sekcje, które się zmienią, UFI.

Istotne informacje z punktu widzenia odbiorcy, użytkownika substancji/mieszanin stwarzających zagrożenie znajdujące się w kartach charakterystyki:

- etykieta a sekcja 2.2 karty charakterystyki,

- informacje wykorzystywane do klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych zawarte w kartach charakterystyki,

- gdzie znaleźć w karcie charakterystyki informacje o warunkach magazynowania substancji/mieszanin chemicznych,

- gdzie znaleźć informacje o wartościach NDS,

- gdzie znaleźć informacje w karcie charakterystyki dotyczące środków kontroli ryzyka,

 - informacje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych zawarte w kartach charakterystyki.

Szkolenie w formie webinarium. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

Wykładowca:

Naczelnik Wydziału Klasyfikacji i Oznakowania w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych 

 Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi.