2022-02-21 Gospodarka odpadami w 2022 roku, omówienie najnowszych zmian w przepisach oraz sygnalizacja planowanych zmian

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, Krakow

Zapraszamy na szkolenie: Gospodarka odpadami w 2022 roku, omówienie najnowszych zmian w przepisach oraz sygnalizacja planowanych zmian

które się odbędzie się 21 lutego 2022 w godz. 10.00 - 15.00 - w formie stacjonarnej (Kraków, ul. Jagiellońska 6 A) oraz online Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 16 lutego 2022r Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 Program szkolenia:

1. Omówienie najnowszych zmian w gospodarce odpadami wynikających z:

a) ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw -tzn. pakiet odpadowy, UC43, m.in. w zakresie:

o wprowadzenia przepisów o przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, oraz konsekwencji wprowadzenia tej zmiany;

o wyłączenia z ustawy o odpadach niektórych substancji,

o zmiany i wprowadzenia nowych definicji, takich jak: bioodpady, gospodarowaniu odpadami, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady komunalne, odpady żywności, odzysk materiałów, prace ziemne, recykling, a także konsekwencji tych zmian,

o konsekwencji wprowadzenia zmian w definicji odpadów komunalnych dla obowiązku ewidencji odpadów, wpisu do rejestru Marszałka Województwa oraz obowiązków właściciele nieruchomości, powstania obowiązku zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

o zmian przepisów o produktach ubocznych oraz utracie statusu odpadów,

o kosztów gospodarowania odpadami,

o wprowadzenia do zezwolenia na przetwarzanie odpadów wymagań dla utraty statusu odpadów,

o wymagań dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

o wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów - np. Krajowy program zapobieganiu powstawaniu odpadów jako część Krajowego planu gospodarki odpadami,

o wprowadzenia ogólnych wymagań dla systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta;

b) ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648), m.in. w zakresie:

o wydłużenia terminu magazynowania odpadów, 

o ograniczenia zakresu odpadów podlegających wizyjnemu systemowi monitoringu odpadów,

o zmiany przepisów o kontroli wioś,

o zmiany odpowiedzialności z wykroczeń na administracyjne kary pieniężne m.in. w zakresie zlecania wykonywania obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru;

c) ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, obejmujących m.in. możliwość wnoszenia odwołań i skarg do sądów administracyjnych przez organizacje ekologiczne oraz strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa;

d) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

2. Podmioty obowiązane w gospodarce odpadami – wytwórca i posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w gospodarce odpadami.

3. Przetwarzanie odpadów - procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zbieranie odpadów.

4. Zasady magazynowania odpadów:

• wizyjny system monitoringu odpadów,

• organizacja magazynów odpadów, w tym znakowanie odpadów i miejsc magazynowania - rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów,

• magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

• czas magazynowania odpadów. 

5. Co jest a co nie jest odpadem – zakres zastosowania definicji odpadów.

6. Produkt uboczny oraz koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące, kiedy odpad przestaje być odpadem.

7. Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady, wynikające z ustawy o odpadach:

• podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów,

• zwolnienie się z odpowiedzialności administracyjnej za przekazane odpady,

• umowy dotyczące odpowiedzialności za odpady.

8. Podstawowe wymagania w zakresie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz zasad ich wydawania.

9. Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości odpadowej.

Konsultacje, dyskusja.

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie hybrydowej czyli jednocześnie stacjonarnie (jeśli będą chętni na tą formę) i online. 

Uczestnik może wybrać formę uczestnictwa dogodną dla siebie. Przy czym jeśli nie zbierze się grupa min. 8 osób uczestniczących stacjonarnie szkolenie przeprowadzimy tylko online.

Szkolenie stacjonarne: Kraków,  ul. Jagiellońska 6 A, I p z zachowaniem reżimu sanitarnego

Szkolenie w formie webinarium – online. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu online, widzą wykładowcę i prezentację oraz mają możliwość zadawania pytań bezpośrednio lub za pośrednictwem czatu. Każdy uczestnik po potwierdzeniu udziału dostanie na ok. 1-2 dni przed planowaną datą szkolenia link do udziału w seminarium szkoleniowym na platformie Zoom.

 Wykładowca:

Pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, specjalizujący się w zakresie przepisów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” przy Uniwersytecie Łódzkim, autor Komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych z sektora gospodarki odpadami.