2019-10-21 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów , które odbędzie się w dniu 2019-10-21 w godz. 10.00 - 15.00 w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 17 października 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód,  pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które usuwaniem drzew zajmują się już jakiś czas, ale mile widziane będą również osoby, które dopiero zaczynają przygodę z tymi zagadnieniami.

 Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na kwestie problematyczne związane z usuwaniem drzew wynikające z przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów materialnych dotyczących otoczenia problemu usuwania drzew, np. z zakresu form ochrony przyrody, bezpieczeństwa. W trakcie szkolenia wskazane również będą pojawiające się błędy merytoryczne i proceduralne organów administracji, które są często powodem wnoszenia zażaleń, odwołań czy skarg. 

Program szkolenia:

1. Usuwanie drzew w polskim prawodawstwie (ustawa o ochronie przyrody, Prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie kolejowym, specustawy, prawo lokalne, kompetencje organów). 

2. Problematyczne definicje (np. drzewo a krzew, drzewo owocowe, tereny zieleni, las).

3. Kompetencje organów (działanie w zakresie i na podstawie przepisów prawa, ważenie interesu indywidualnego, a ochrony przyrody).

4. Kodeks postępowania administracyjnego, a usuwanie drzew (pojęcie sprawy, gromadzenie i rozpatrywanie materiału dowodowego, strony postępowania, wnioskodawcy, współwłasność – także przy zgłoszeniu, postępowania wpadkowe).

5. Usuwanie drzew a formy ochrony przyrody (zakazy obowiązujące w obrębie form ochrony przyrody, np.: na terenie parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, indywidualne zezwolenia na odstępstwa od obowiązujących zakazów, procedury uzyskiwania zezwoleń, ochrona gatunkowa, pomniki przyrody).

6. Terminy (terminy proceduralne, wykonywanie oględzin, czas obowiązywania decyzji, okres lęgowy ptaków).

7. Materiał dowodowy (elementy konieczne do uwzględnienia w materiale dowodowym, kompetencje podmiotów przeprowadzających oględziny, wiarygodność materiałów z oględzin).

8. Stosowanie wyłączeń wymienionych w art. 83f ustawy o ochronie przyrody (usuwanie drzew bez zezwolenia, usuwanie drzew na podstawie zezwoleń wydanych na podstawie innych przepisów niż rozdział 4 ustawy o ochronie przyrody – analiza problematycznych przypadków).

9. Usuwanie drzew z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i niebędących własnością wnioskodawcy.  

10. Usuwanie drzew na terenach gospodarstw rolnych.

11. Drzewa a zagrożenie bezpieczeństwa (usuwanie i zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew rosnących w pobliżu obiektów budowlanych, na granicy nieruchomości, w pasie drogowym, relacje sąsiedzkie).

12. Nasadzenia kompensacyjne a nasadzenia za odroczenie opłaty (zasady ustalania).

13. Przesłanki do wydania zezwoleń na usunięcie drzew lub odmowy do ich usunięcia (przykładowe rozwiązania alternatywne, ochrona gatunkowa, przepisy prawa lokalnego, drzewa „pomnikowe”).

14. Gniazda w obrębie drzew przeznaczonych do usunięcia lub wykonania zabiegów pielęgnacyjnych (kiedy można je usuwać, czy muszą być zajęte).

15. Okoliczności mające wpływ na wysokość opłaty i kary (usuwanie drzew wielopniowych, naliczanie opłat przy usunięciu drzew na zgłoszenie, stosowanie ulg, stan wyższej konieczności).

16. Zmiany wydanych decyzji.

17. Zezwolenie na usunięcie drzew a inne pozwolenia (korelacje pomiędzy zezwoleniami na usuniecie drzew a zezwoleniami z zakresu form ochrony przyrody, np. ochrony gatunkowej, decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę, etc.).

Na szkoleniu uzyskają Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

• Po co należy chronić drzewa?

• W jaki sposób wydać zezwolenie na usunięcie drzew, aby nie naruszyć innych przepisów, np. z zakresu form ochrony przyrody czy Kodeksu cywilnego?

• Dlaczego należy uwzględniać drzewa i tereny zieleni w planach miejscowych?

• Jak usuwać drzewa na kolei?

• Jak wydawać zezwolenia na usunięcie drzew w związku z ustawą „lex deweloper”?

• Kiedy i jak można wydać decyzje sprzeciwiająca się usunięciu drzew?

• Czy zgoda właściciela powinna być zawsze dołączana do wniosku/zgłoszenia?

• Czy do wniosku zawsze powinien być dołączony plan nasadzeń? Jak powinien wyglądać?

• Kiedy można usuwać drzewa bez zezwolenia?

• Czy opłata za usunięcie drzew jest pobierana zawsze?

• Kiedy można odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzew?

• Jak ustalać opłatę w przypadku drzew wielopniowych, z których kilka pni ma obwody nie kwalifikujące się do naliczenia opłaty w rozumieniu ustawy?

• Jak ustalić opłatę w przypadku drzew wielopniowych, z których niektóre pnie są złamane i suche?

• Czy zezwolenie na usunięcie drzew może być przeniesione na inny podmiot?

• Jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

• Jak postępować w przypadku, gdy zagrażające upadkiem drzewo rośnie na działce o nieuregulowanym stanie prawnym, co robić w takiej sytuacji?

• Jak powinna wyglądać procedura w przypadku usuwania drzew z rodzinnych ogrodów działkowych?

• Nasadzenia zastępcze - jak postąpić, jeśli właściciel sprzedał działkę?

• Jak określić kompensację przyrodniczą?

• Czy nasadzenia mogą być w innym miejscu niż usuwane drzewa?

• Jak postąpić w przypadku nieużytkowanej działki rolnej, na której wyrósł las?

• Decyzje bez naliczania opłat – czy rekompensatą za usunięcie drzew mogą być krzewy nasadzone w odpowiednich ilościach?

• Czy i kiedy można zwolnić rolnika z opłaty za wycinkę drzew na gruntach rolnych?

• Kiedy można usunąć podtopione drzewa z obszaru objętego programem Natura 2000?

• Jak naliczyć karę administracyjną za drzewa usunięte przed wejściem w życie nowych przepisów?

• Czy zawsze należy nakładać i pobierać kary za usunięcie drzew bez zezwolenia?

• Jak postępować w sprawie usuwania drzew na gruntach rolnych, objętymi dopłatami?

• Czy można przycinać gałęzie drzewa, które zacieniają mieszkanie?

• W jakim zakresie można teraz przycinać koronę drzew?

• Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, które jest pomnikiem przyrody?

• Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, na którym są gniazda gawronów?

• Co powinno być pierwsze: pozwolenie na budowę czy zezwolenie na usunięcie drzew?

• Czy usuwając drzewo na podstawie zgłoszenia będą mogła prowadzić działalność gospodarczą?

• Jak usunąć drzewa na terenie zabytkowym?

• Kto wydaje zezwolenia na usunięcie drzew na terenach zamkniętych?

• Jak dokonywać oględzin pod kątem stwierdzenia obecności gatunków chronionych?

• Czy można usuwać drzewa w okresie lęgowym?

• Czym  jest i ile trwa okres lęgowy?

• Jak postępować w przypadku usunięcia drzew rosnących na granicy skłóconych sąsiadów?

• Czy można usuwać drzewa z „niezajętymi” gniazdami? Jak to sprawdzić?

• Jak usuwać drzewa na gruntach rolnych, Lz i nieużytkach?

 Wykładowca:

Specjalista w Wydziale ds. Ochrony Gatunkowej Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska