2019-09-16 Gospodarka odpadami komunalnymi – aktualne regulacje oraz najnowsze zmiany: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa o odpadach

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: Gospodarka odpadami komunalnymi – aktualne regulacje oraz najnowsze zmiany: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa o odpadach, które odbędzie się w dniu 2019-09-16 w godz. 9.30 - 15.30 w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 11 września 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Głównym celem szkolenia jest przekazanie:

• aktualnych oraz najnowszych informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie zasad zbierania odpadów komunalnych, a także planowanych zmian w tym zakresie;

• pracownikom administracji samorządowej - informacji niezbędnych do racjonalnego wykorzystania prawnych instrumentów zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w sposób umożliwiający realizację najważniejszych celów środowiskowych;

• podmiotom obowiązanym i ich pracownikom - informacji wskazujących na podjęcie działań niezbędnych do zrealizowania najważniejszych celów środowiskowych i uniknięcia (zmniejszenia) ewentualnych sankcji;

• inspektorom ochrony środowiska informacji ułatwiających ocenę stopnia niewykonania obowiązków nałożonych na podmioty obowiązane i określania wysokości sankcji.

 Na szkoleniu zostaną przedstawione najnowsze zmiany w projektach dyrektyw odpadowych zmieniających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

 Program szkolenia:

1) Najnowsze oraz planowane zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi:

a) wynikające z najnowszego rządowego projektu ustawy obecnie już ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw: 

- likwidacja zasady regionalizacji w zakresie zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, odpadów zielonych, oraz wprowadzenie pojęcia instalacji komunalnej;

- nowe rodzaje odpadów objęte obowiązkiem zbierania w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpady z działalności rolniczej niestanowiące odpadów komunalnych;

- stworzenie wyraźniej podstawy do tworzenia i finansowania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;

- nowych wyższych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych;

- nowe wymagania w zakresie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie określenia odpowiednich wymagań sanitarnych i porządkowych miejsc gromadzenia odpadów;

- określenie wymagań dla kompostowników przydomowych oraz zasad ich wykorzystywania;

- nowe obowiązki właścicieli nieruchomości;

- zmiany w zakresie zasad zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- zasady przystępowania właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

- określenia zasad ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- zmiany w zakresie sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, m.in. w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

- zmiany w zakresie sposobu i zakresu składanych deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- określenie udziału masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych na terenie kraju w stosunku do masy wytworzonych odpadów komunalnych na terenie kraju;

b) planowane zmiany wynikające z pakietu dyrektyw odpadowych – ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych;

c) planowane wprowadzenie gospodarki w obiegu zamkniętym oraz konsekwencje wynikające z tego tytułu dla gospodarki odpadami komunalnymi;

2) Cele ekologiczne w gospodarce odpadami komunalnymi:

a) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych;

b) selektywne zbieranie odpadów komunalnych – rola i znaczenie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

3) Prawa i obowiązki podmiotów zaangażowanych w gospodarkę odpadami komunalnymi:

a) prawa i obowiązki gmin:

• organizatorskie;

• informacyjne i edukacyjne;

• analityczne;

• prawotwórcze w zakresie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz innych aktów prawa miejscowego;

• związane z organizowaniem zamówień publicznych w gospodarce odpadami komunalnymi;

• związane z zapewnieniem budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK);

• związane z ewidencyjną umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

b) prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości - kto jest właścicielem nieruchomości;

c) prawa i obowiązki podmiotów obierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

d) prawa i obowiązki prowadzących instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

e) prawa i obowiązki prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

f) prawa i obowiązki związków międzygminnych oraz innych podmiotów.

4) Uchwały rady gminy wydawane na podstawie ustawy:

• uchwały obligatoryjne;

• uchwały fakultatywne.

5) Decyzje wydawane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

• decyzja wydana na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy (przesłanki wydania, egzekwowanie wykonania decyzji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji jako przykład egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym, omówienie podstawowych instytucji regulujących tryb postępowania i kolejne czynności organu);

• decyzja wydana na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy (przesłanki wydania decyzji, jej elementy konieczne, omówienie instytucji nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, okres na jaki zostaje wydana decyzja);

• decyzja wydana na podstawie art. 6o ustawy (decyzja o określeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przesłanki wydania, tryb postępowania).

6) Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę:

• zasady odbioru przez gminę odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują albo nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

• zasady odbierania odpadów z terenów zamkniętych;

• obowiązek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podmioty obowiązane, przedmiot opłaty, zasady określania;

• sposoby różnicowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

• zasady zwalniania z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

• termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

• deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe obowiązki wynikające z przetwarzania danych osobowych;

• zakres zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

• zasady wykorzystania środków z opłaty za gospodarowanie odpadami, w tym zasada wykorzystywania tych środków wyłącznie na cele funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

• wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ egzekucyjny w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

• określenie zasad świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

• tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7) Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (rejestr działalności regulowanej, zasady wpisu do rejestru, wymogi formalne wniosku, przesłanki wykreślenia z rejestru).

8) Zasada bliskości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi.

9) Zakazy zbierania niektórych odpadów komunalnych w wybranych miejscach.

10) Sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych:

• sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne; 

• sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta;

• sprawozdania marszałka województwa;

• zakres obowiązku sprawozdawczego;

• komu składa się sprawozdanie;

• weryfikacja danych ujętych w sprawozdaniu.

11) Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi: 

• kontrola sprawowana przez Inspekcję Ochrony Środowiska;

• kontrola sprawowana przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta;

• kontrola sprawowana przez marszałka województwa;

• problematyka stosowania przepisów art. 379 i 380 ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnośnie kontroli przedsiębiorcy.

12) Kary za naruszenie przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi – podmioty, które mogą zostać ukarane, przesłanki wymierzenia kar, decyzje organów, egzekucja.

13) Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą.

 

Wykładowca:

Pracownik Ministerstwa Środowiska, specjalizujący się w zakresie przepisów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami, w tym gospodarki odpadami komunalnymi, wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” przy Uniwersytecie Łódzkim, autor Komentarza do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych z sektora gospodarki odpadami.