2019-09-20 Prawne i praktyczne aspekty rozwiązywania problemów związanych z migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi oraz zwalczania ASF

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Prawne i praktyczne aspekty rozwiązywania problemów związanych z migracją dzikich zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi oraz zwalczania ASF", które odbędzie się 20 września 2019 r w Krakowie w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków w godz. 10.00 -15.00

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 18 września 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

 Media coraz częściej donoszą o problemach, jakie związane są ze wzrostem liczebności dzikich zwierząt na terenach miast i większych miejscowości. Wiąże się to z licznymi problemami: Kto ma zareagować, gdy duże zwierzę znajdzie się w ruchliwym centrum miejscowości? Jak zmniejszyć populację np. dzików na terenie miasta? Kto ma zapłacić za leczenie rannego, dzikiego zwierzęcia? Kiedy można uśmiercić dzikie zwierzę? Czy policjant może odmówić uśmiercenia rannego zwierzęcia ze względów humanitarnych? Na kim ciąży obowiązek usuwania i utylizacji zwłok zwierząt? Czy zwłoki zwierząt należy usuwać i utylizować w każdym przypadku? Kto odpowiada za szkody powstałe w wyniku zderzenia z dzikim zwierzęciem albo w wyniku poturbowania przez dzikie zwierzę? Co zrobić, gdy dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego nie realizuje planów łowieckich? Co zmieni się po wejściu w życie ustawy o gatunkach obcych? Jednocześnie poważnym problemem staje się kwestia zwalczania ASF przez redukcję populacji dzików. Czy odstrzał sanitarny zastąpi odstrzał w ramach gospodarki łowieckiej? Jakie są obowiązki myśliwych w związku ze zwalczaniem ASF? Jak wyegzekwować wykonywanie obowiązków związanych ze zwalczaniem ASF?

Z tymi lub podobnymi problemami borykają się na co dzień pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, nadleśnictw, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Policji. W ich rozwiązywaniu nie pomagają rozproszone i niejasne przepisy oraz brak ich szczegółowego omówienia w dostępnej literaturze. Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób wyczerpujący  obowiązującego stanu prawnego i omówienie aktualnego orzecznictwa, w celu dostarczenia uczestnikom szkolenia unikatowej wiedzy w zakresie możliwych sposobów postępowania z dzikimi zwierzętami w szczególnych przypadkach.

Program:

I. Wprowadzenie 

1. Kwestia własności dzikich zwierząt w obowiązującym stanie prawnym

2. Planowanie gospodarki łowieckiej jako czynnik ograniczający migrację zwierzyny na tereny zamieszkałe przez ludzi

II. Zwalczanie ASF a gospodarka łowiecka

1. Gospodarowanie populacją dzika w oparciu o plany łowieckie

2. Zadania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie zwalczania ASF:

a) prowadzenie odstrzałów sanitarnych

b) poszukiwanie padłych dzików

3. Postępowanie z padłymi dzikami

4. Problematyka ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików

5. Postępowanie w przypadku niewykonywania przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich zadań w zakresie zwalczania ASF

6. Współpraca Inspekcji Weterynaryjnej, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie zwalczania ASF – dobre praktyki

III. Wyłapywanie i uśmiercanie dzikich oraz zdziczałych zwierząt

1. Postępowanie w przypadkach incydentalnego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:

a) gmina jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na jej terenie

b) wyłapywanie i przemieszczanie zwierząt

c) uśmiercanie zwierząt stwarzających zagrożenie

2. Postępowanie w przypadkach stałego przebywania dzikich oraz zdziczałych zwierząt na terenach zabudowanych:

a) odstrzały lub odłowy redukcyjne zwierząt łownych

b) ograniczanie populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową

c) działania na podstawie art. 33a ustawy o ochronie zwierząt

d) problematyka bezdomnych psów i kotów

3. Problematyka finansowania odstrzałów lub odłowów dzikich zwierząt

4. Rozwiązywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa

5. Rola zarządzania kryzysowego w przypadku zagrożenia związanego z dzikimi zwierzętami

6. Wydawanie zgody na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierzyny

 IV. Zwalczanie gatunków obcych – omówienie projektowanej ustawy o gatunkach obcych pod kątem obowiązków organów, w szczególności gmin i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie zwalczania zwierząt gatunków obcych

 V. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom

1. Udzielanie pomocy rannym zwierzętom jako działanie na rzecz ochrony przyrody

2. Zgoda starosty na przetrzymywanie rannych zwierząt łownych

3. Postępowanie ze zwierzętami objętymi ochroną gatunkową

4. Uśmiercenie zwierzęcia ze względów humanitarnych

5. Problematyka udzielania pomocy rannym dzikim zwierzętom w ramach programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami

6. Finansowanie pomocy

 VI. Usuwanie i utylizacja zwłok dzikich zwierząt

1. Zwłoki zwierząt jako odpady

2. Podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z dróg publicznych

3. Podmioty odpowiedzialne za usuwanie zwłok zwierząt z nieruchomości innych niż drogi publiczne

4. Analiza wyroku Sądu Apelacyjnego w Opolu w sprawie usuwania zwłok zwierzyny z drogi publicznej – czy rzeczywiście odpowiadają za to Lasy Państwowe?

5. Problematyka zagospodarowania tusz zwierzyny uśmierconej ze względów humanitarnych

 VII. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na podstawie   przepisów Prawa łowieckiego:

a) pojęcie szkody łowieckiej

b) szacowanie szkód

2. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody:

a) szkody  objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą, pojęcie utraconych korzyści,

b) wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, pojęcie mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego

c) szacowanie szkód

3. Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego:

a) zasady odpowiedzialności deliktowej – art. 415 k.c.

b) odpowiedzialność organów administracji za niezgodne z prawem działania lub zaniechania – art. 417 k.c.

c) odpowiedzialność na podstawie art. 431 k.c.

4. Omówienie aktualnego orzecznictwa w sprawach o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

5. Omówienie uchwalonych i projektowanych zmian w zakresie szkód łowieckich

 Wykładowca:

Radca prawny, Gł. Specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu prawa z zakresu ochrony środowiska i przyrody