2019-04-15 Wydawanie i kontrola wykonania decyzji z zakresu ochrony środowiska przed odpadami po zmianach

Mapa: PTTK, Jagielonska  6, KrakowZapraszamy na szkolenie: "Wydawanie i kontrola wykonania decyzji z zakresu ochrony środowiska przed odpadami po zmianach", które odbędzie się 15 kwietnia 2019 r w Krakowie w siedzibie PTTK ul. Jagiellońska 6,sala nr 6, Ip. 31-010 Kraków w godz. 10.00 -15.00

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na karcie zgłoszeń w terminie do 11 kwietnia 2019 r. Karta zgłoszeń wraz z informacją odnośnie ceny szkolenia do otrzymania drogą elektroniczną pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz tel/fax 12 422-19-83

Nowelizacja ustawy o odpadach, spowodowana licznymi przypadkami podpaleń śmieci, wprowadziła szereg zmian w zakresie wydawania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Jaki organ będzie właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, jeżeli posiadacz odpadów posiada także pozwolenie na wytwarzanie odpadów, a łączna masa magazynowanych odpadów przekroczy 3000 Mg? Jak określić wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej? Jak obliczyć wysokość zabezpieczenia roszczeń?  Kiedy decyzja o warunkach zabudowy nie będzie wymagana? Jak prawidłowo skontrolować wydane decyzje? Czy można upoważnić do przeprowadzenia kontroli osobę niebędącą pracownikiem organu kontrolującego? Co zrobić, kiedy kontrolowany utrudnia przeprowadzenie kontroli? W jaki sposób Policja może pomóc przy przeprowadzaniu kontroli? Kiedy kontrolę można uznać za nieważną? Co zrobić w przypadku stwierdzenia podczas kontroli popełnienia przestępstwa? Czy kontrola może zostać uznana za nieważną? Co zmieniło się po wejściu w życie ustawy – Prawo przedsiębiorców? Czy Inspekcja Ochrony Środowiska i organy samorządu terytorialnego mogą kontrolować te same decyzje?

Z tymi i wieloma innymi problemami spotykają się pracownicy organów administracji publicznej przy wydawaniu i przeprowadzaniu kontroli wydanych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska przed odpadami.

Celem szkolenia jest omówienie zmienionych przepisów i aktualnego orzecznictwa oraz wskazanie możliwych sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się przy przeprowadzaniu wydawaniu i kontroli wykonania decyzji z zakresu ochrony środowiska przed odpadami. Podczas szkolenia omówione zostaną także zmiany projektowane ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Program szkolenia: 

1. Pojęcie kontroli

1. Pojęcie ochrony środowiska

II. Wydawanie zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

1. Zmiany w zakresie właściwości organów

1. Stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych

2. Maksymalna masa odpadów, największa masa odpadów, przypadki, gdy dołączenie do decyzji o warunkach zabudowy nie jest konieczne i inne zmiany w zakresie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

3. Problematyka operatu przeciwpożarowego oraz określenia wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej

4. Weryfikacja prawa do nieruchomości oraz niekaralności posiadacza odpadów przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami

5. Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami

6. Zabezpieczenie roszczeń na pokrycie ewentualnych kosztów wykonania zastępczego określonych obowiązków z zakresu gospodarki odpadami – tryb jego ustanawiania i sposób obliczania wysokości

7. Przesłanki odmowy wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami po zmianach

8. Postępowanie z wnioskami o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami złożonymi przed wejściem w życie zmian, problematyka zmiany właściwości organu

9. Obligatoryjna zmiana decyzji z zakresu gospodarki odpadami

10. Problematyka ustalenia opłaty skarbowej

III. Projektowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

1. Zniesienie możliwości nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych; postępowanie w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych

2. Zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów; kontrola prawidłowości korzystania z tego zwolnienia, orzekanie o jego utracie

3. Zmiany w zakresie art. 26 ustawy o odpadach – usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

4. Procedura niezwłocznego usuwania  odpadów stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub środowiska przez organy administracji na koszt posiadacza odpadów

IV. Kontrola wydanych decyzji

1. Podstawy prawne kontroli

2. Uprawnienia kontrolującego i obowiązki kontrolowanego

3. Protokół z kontroli

4. Udaremnianie lub utrudnianie kontroli jako przestępstwo

5. Asysta Policji przy kontroli

6. Następstwo prawne adresata decyzji, problematyka utraty bytu prawnego przez adresata decyzji

7. Postępowanie w razie stwierdzenia podczas kontroli popełnienia wykroczenia albo przestępstwa

8. Problematyka wszczęcia kontroli na wniosek i uczestniczenia w nim przedstawiciela organu

9. Kontrola decyzji a ochrona danych osobowych

V. Kontrola na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska po zmianach

1. Zakres kontroli; kontrole planowe i pozaplanowe

2. Uprawnienia kontrolne IOŚ

3. Kontrola środków transportu

4. Pomoc Policji i innych organów przy przeprowadzaniu kontroli

5. Uprawnienia IOŚ w ramach ściągania wykroczeń oraz przestępstw przeciwko środowisku

VI. Kontrola w zakresie ochrony środowiska a kontrola działalności gospodarczej

1. Kontrola na podstawie ustawy – Prawo przedsiębiorców

1) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

1) zawiadomienie o kontroli

2) zasady i tryb przeprowadzania kontroli

3) czas trwania kontroli

4) środki ochrony kontrolowanego

1. Kontrola działalności gospodarczej, a kontrola IOŚ i kontrola w zakresie gospodarki odpadami - wyłączenia

 

Wykładowca:

Radca prawny, Gł. Specjalista w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i stosowaniu prawa z zakresu ochrony środowiska i przyrody